Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

ALTERNATIF YURTDISIEGITIM DAN.VE HIZM.TIC.LTD.STI.: SIRASELVILER CAD. TANER PALACE APT 9 5 BEYOGLU/İstanbul Türkiye adresinde mukim ALTERNATIF YURTDISIEGITIM’mi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıtsisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, Musteri,  stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, Ogrenci, ogrenci velisi, ogrenciye referans olan kisi veya kurumlar ve/veya vakıf kurum /yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen ALTERNATIF YURTDISIEGITIM DAN.VE HIZM.TIC.LTD.STI. tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
Doğru ve gerektiğinde güncel
Belirli, açık ve meşru amaçlar için
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

kurallarına uygun bir şekilde ALTERNATIF YURTDISIEGITIM DAN.VE HIZM.TIC.LTD.STI.’nin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

ALTERNATIF YURTDISIEGITIM DAN.VE HIZM.TIC.LTD.STI. faaliyetleri;

Yurtdisinda egitim imkanlarıni arastirma
Yurtdisinda egitim kurumlarinin Turkiye temsilciligini yapma
Yurtdisi egitim kurumlarina danismalik yapmak
Yurtdisi egitim kurumlari adina ogrencilere ve velilere danismanlik hizmeti vermek
Yurtdisina gidecek ogrencilere vize danismanligi ve destegi vermek
Yurtdisi Egitim kurumlari adina yurtdisi fuarlara katilmak
Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, ALTERNATIF YURTDISIEGITIM DAN.VE HIZM.TIC.LTD.STI.’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (işbirliği yapılan kurumlar: Yurtdisi okullar, konsolosluk vize birimleri, konaklama sirketleri, sigorta sirketleri, ulasim sirketleri, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ALTERNATIF YURTDISIEGITIM DAN.VE HIZM.TIC.LTD.STI. tarafından

Okul, burs, is, vize, ulasim formlari
ALTERNATIF YURTDISIEGITIM Web Siteleri İletişim Formları
ALTERNATIF YURTDISIEGITIM Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ALTERNATIF YURTDISIEGITIM DAN.VE HIZM.TIC.LTD.STI.’nın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve  6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili ALTERNATIF YURTDISIEGITIM DAN.VE HIZM.TIC.LTD.STI.’na yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla ALTERNATIF YURTDISIEGITIM DAN.VE HIZM.TIC.LTD.STI.  SIRASELVILER C TANER PALACE APT 9 5 BEYOGLU/ İstanbul Türkiye adresine ulaştırmanız gerekmektedir.